SVĚT » CO SE DĚJE VE SVĚTĚ

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ

KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY 2019/2020

 

 

Vzdělávací centrum Svět


nabízí kurzy ve výuce anglického a německého jazyka pro děti i dospělé 

(individuální nebo skupinové lekce)


S kurzy opět začínáme v týdnu od 16.9.2019!


Více informací o nabízených kurzech:

www.vzdelavacicentrumsvet.cz

vzdelavacicentrumsvet@centrum.cz

 

 

Přidejte se k nám :)

Kreativní víkendy pro děti ve věku 5-12 let

HLEDÁME LEKTORA ANGLIČTINY

 

Vzdělávací centrum Svět, s. r. o.

 

PRO NAŠE KLIENTY

HLEDÁME

LEKTORA ANGLICKÉHO JAZYKA

 

Učíte rádi angličtinu? Přijďte k nám :)

V případě dotazů pište na email:

vzdelavacicentrumsvet@centrum.cz

GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Vzdělávací centrum Svět

 

 

Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

  1. I.       Obsah a účel dokumentu
  2. II.      Správce osobních údajů – společní správci – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
  3. III.     Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
  4. IV.     K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
  5. V.      Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  6. VI.     Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  7. VII.    Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

 

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých našimi klienty a zájemci o naše služby.

2.   Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. 

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a osobní údajů opečováváme podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme. 

 

II. Správce osobních údajů – společní správci – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat? 

Vzdělávací centrum SVĚT, s.r.o.
Jazyková škola
Dobrovského 1402/2
405 01 Děčín 1
IČ: 27301028
Jednatel: Ing. Martina Edrová (tel.: 737 284 689)
Číslo účtu: 886869329/0800
E-mail: VzdelavaciCentrumSvet@centrum.cz 

(dále jen „Správce“)

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech půjde především o poskytnutí údajů vyplněním přihlášky na konkrétní službu – jazykový kurz, tábor, konrétní kroužek . Osobní údaje se zachovávají jak v psané formě, tak v elektronické databázi. Elektronická databáze slouží hlavně pro administrativní účely (hlídání plateb, překročení skupinové kapacity atd). 

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem. 

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, informace o objednaných a koupených službách.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:

V případě objednání nabízených služeb příměstského tábora nebo letního tábora naši klienti sdělují některé údaje o zdravotním stavu svého dítěte. Tyto údaje dále nijak nezpracováváme.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

 A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu na vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt, IČ, DIČ (jen pokud objednáváte jako podnikatel), e-mail, informace o objednaných službách.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Zpravidla půjde o smlouvu uzavřenou vyplněním přihlášky na nabízenou službu - jazykový kurz, konrétní kroužek.

K akcím na téma tábor, zpracováváme i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu Vašeho (přihlášeného) dítěte. Jak již bylo uvedeno výše, tyto údaje zpracováváme jen v rámci konaného tábora.

Osobní údaje k účelu uzavření a plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní kontakt,  IČ, DIČ a údaje o zakoupené službě (tj. údaje uvedené na fakturách).

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají. 

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit odpovědí na mailu. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu, pro marketingové účely

Jen s vaším souhlasem zveřejňujeme za účelem prezentace našich služeb stejně fotografie a videa z námi pořádaných akcí. 

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, vás vždy budeme informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, administrativní výpomoc, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. 

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

 A. Právo na přístup k osobním údajům 

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. 

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. 

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

 

VIII.     Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu VzdelavaciCentrumSvet@centrum.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 

Toto znění je účinné od 22.5.2018.

Kurzy němčiny pro děti i dospělé

Rádi byste sebe nebo své děti naučili německy? Nebo byste se chtěli v němčině zdokonalit?

 

Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu za poznáváním cizích řečí. Těšíme se na vás! :-)

Více informací najdete na našem FACEBOOKU

Kontaktovat nás můžete i na našem e-mailu VzdelavaciCentrumSvet@centrum.cz

SDRUŽENÁ ŠKOLA SVĚT

                                                                                                 

Sdružená škola Svět


Sdružená škola je běžně užívaný název pro alternativní možnost vzdělávání v základní škole. Sdružená škola obecně sdružuje děti zapsané v režimu domácího (individuálního) vzdělávání, aby se mohly učit společně.

 

Náš projekt je primárně určen pro žáky 2. stupně základní školy a je realizován na těchto základních principech:

Děti jsou oficiálně zapsané do individuálního vzdělávání ve škole Nativity v Děčíně.  Denně (podle pravidel organizace školního roku) docházejí do společných prostor školy Svět, kde se jim věnují vzdělavatelé, zkušení učitelé a pedagogové.

Právně Sdruženou školu Svět zaštiťuje spolek Montessori centrum Děčín, kterému rodiče platí příspěvky na úhradu provozních i mzdových nákladů.

Výhodou Sdružené školy Svět je maximální pedagogická volnost (děti jen jednou za půl roku při přezkoušení kmenovou školou prokáží zvládnutí učiva, ale nemusí řešit přesné počty vyučovacích hodin, formu výuky ani formální vzdělání pedagogů ve všech aprobacích).

Tato forma výuky je vhodná především pro žáky, kteří mají individuální potřeby pro vzdělávání, pro nadané děti i pro děti s lehčím handicapem. Je určena také pro děti, které absolvovaly domácí vzdělávání již na prvním stupni ZŠ, rády by v tomto systému pokračovaly, ale nemají vhodného garanta pro druhý stupeň.

Jednou z podmínek přijetí k individiuálnímu vzdělávání podle §41 Školského zákona je vyjádření školského poradenského zařízení. Pro vážné zájemce dohodneme termín v SPC Děčín, předběžně máme přislíbenou spolupráci od pana ředitele Romana Stružinského. 

Pokud budete mít zájem, rádi vám osobně nebo telefonicky zodpovíme vaše dotazy nebo vám pošleme odkazy na další zdroje informací. Celý projekt je konzultován s koordinátorkou domácího vzdělávání, členkou Asociace pro domácího vzdělávání, která má již dlouholeté zkušenosti s touto alternativní formou poskytování základního vzdělávání. Vše zajišťujeme v souladu s platnou legislativou.

 

Základní charakteristika Sdružené školy Svět:

 1.    INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 

·         nízký počet žáků je předpokladem k individuálnímu přístupu a samostatnosti

·         relaxační, studijní a počítačová místnost všem žáků k dispozici

·         společné projekty, exkurze, výlety a vzdělávání prožitkem

 

   2.  SPOLUPRÁCE

·         žák, vzdělavatel, rodiče jsou partneři

·         vzdělavatelé jsou vždy dostupní bez formálních bariér

·         netradiční formy spolupráce

·         spolupráce s dalšími institucemi

  3.  SVĚT JAZYKŮ 

·         výuka AJ s odborným učitelem a s využitím interaktivních výukových metod

·         výuka NJ formou projektu přeshraniční spolupráce

 
   4.  MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE
                  ·         zážitková pedagogika, co umí tělo, umí i hlava
                  ·         upřednostňování souvislostí před memorováním
                  ·         maximální rozvoj každého dítěte
                  ·         schopnost tolerovat a respektovat odlišnost 
                  ·         domácí úkoly  individuálně dle potřeby žáka

   5.  MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY
                  ·         možnost využití mimoškolních kroužků a zázemí školy Svět
                  ·         příměstské tábory
                  ·         společné aktivity pro rodiče a děti  

   6.  ŽÁK
                 ·         výkon žáka je hodnocen podle jeho osobního maxima
                 ·         rozvoj osobnostně sociálních dovedností žáka
                 ·         postavení žáka je srovnatelné s dospělým
                 ·         slovní hodnocení, práce se sebehodnocením
 

   7.  VZDĚLAVATEL

·         přirozená autorita, odborník se zájmem se neustále vzdělávat

·         mravní kvality, vztah pro práci s dětmi, smysl pro humor

·         svoboda a prostor pro tvůrčí činnost

 
   8.  ODPOVĚDNOST A SAMOSTATNOST - ATRIBUTY PRO ŽIVOT

·       žák je schopen přijímat odpovědnost za své rozhodnutí,

            je důležité, aby žák uměl, ale zároveň je důležité, jaký člověk z něj vyroste

   Pro více informací ke Sdružené škole Svět kontaktujte prosím 
Ing. Šárku Miškovskou na tel. 602 341 301 :)

Motto:  Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod! (Jan Werich)

 

Sdružená škola Svět 

Sdružená škola je běžně užívaný název pro alternativní možnost vzdělávání v základní škole. Sdružená škola obecně sdružuje děti zapsané v režimu domácího (individuálního) vzdělávání, aby se mohly učit společně.

Náš projekt je primárně určen pro žáky 2. stupně základní školy a je realizován na těchto základních principech:

Děti jsou oficiálně zapsané do individuálního vzdělávání ve škole Nativity v Děčíně.  Denně (podle pravidel organizace školního roku) docházejí do společných prostor školy Svět, kde se jim věnují vzdělavatelé, zkušení učitelé a pedagogové.

Právně Sdruženou školu Svět zaštiťuje spolek Montessori centrum Děčín, kterému rodiče platí příspěvky na úhradu provozních i mzdových nákladů.

Výhodou Sdružené školy Svět je maximální pedagogická volnost (děti jen jednou za půl roku při přezkoušení kmenovou školou prokáží zvládnutí učiva, ale nemusí řešit přesné počty vyučovacích hodin, formu výuky ani formální vzdělání pedagogů ve všech aprobacích).

Tato forma výuky je vhodná především pro žáky, kteří mají individuální potřeby pro vzdělávání, pro nadané děti i pro děti s lehčím handicapem. Je určena také pro děti, které absolvovaly domácí vzdělávání již na prvním stupni ZŠ, rády by v tomto systému pokračovaly, ale nemají vhodného garanta pro druhý stupeň.

Jednou z podmínek přijetí k individuálnímu vzdělávání je podle §41 Školského zákona je

vyjádření školského poradenského zařízení. Pro vážné zájemce dohodneme termín v SPC Děčín, předběžně máme přislíbenu spolupráci od pana ředitele Romana Stružinského.

Pokud budete mít zájem, rádi vám osobně nebo telefonicky zodpovíme vaše dotazy nebo vám pošleme odkazy na další zdroje informací. Celý projekt je konzultován s koordinátorkou domácího vzdělávání, členkou Asociace pro domácího vzdělávání, která má již dlouholeté zkušenosti s touto alternativní formou poskytování základního vzdělávání. Vše zajišťujeme v souladu s platnou legislativou.

 

Základní charakteristika Sdružené školy Svět:

1.      INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

·         nízký počet žáků je předpokladem k individuálnímu přístupu a samostatnosti

·         relaxační, studijní a počítačová místnost všem žáků k dispozici

·         společné projekty, exkurze, výlety a vzdělávání prožitkem

 

  2. SPOLUPRÁCE

·         žák, vzdělavatel, rodiče jsou partneři

·         vzdělavatelé jsou vždy dostupní bez formálních bariér

·         netradiční formy spolupráce

·         spolupráce s dalšími institucemi

  3. SVĚT JAZYKŮ

·         výuka AJ s odborným učitelem a s využitím interaktivních výukových metod

·         výuka NJ formou projektu přeshraniční spolupráce

      

    4. MODERNÍ TRENDY VE VÝUCE

·         zážitková pedagogika, co umí tělo, umí i hlava

·         upřednostňování souvislostí před memorováním

·         maximální rozvoj každého dítěte

·         schopnost tolerovat a respektovat odlišnost 

·         domácí úkoly  individuálně dle potřeby žáka

     

      5. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

·         možnost využití mimoškolních kroužků a zázemí školy Svět

·         příměstské tábory

·         společné aktivity pro rodiče a děti

 

  

        6. ŽÁK

·         výkon žáka je hodnocen podle jeho osobního maxima

·         rozvoj osobnostně sociálních dovedností žáka

·         postavení žáka je srovnatelné s dospělým

·         slovní hodnocení, práce se sebehodnocením

 

        7. VZDĚLAVATEL

·         přirozená autorita, odborník se zájmem se neustále vzdělávat

·         mravní kvality, vztah pro práci s dětmi, smysl pro humor

·         svoboda a prostor pro tvůrčí činnost

 

 

       8. ODPOVĚDNOST A SAMOSTATNOST - ATRIBUTY PRO ŽIVOT

·         žák je schopen přijímat odpovědnost za své rozhodnutí,

·         je důležité, aby žák uměl, ale zároveň je důležité,

jaký člověk z něj vyroste

 

  Motto:  Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod! (Jan Werich)

Angličtina pro děti a dospělé


Rádi byste sebe nebo své děti naučili anglicky? Nebo byste se chtěli v angličtině zdokonalit?

 

Více informací ke kurzu pro děti naleznete zde.
Informace o kurzu pro dospělé naleznete zde.

Máte více dotazů? Neváhejte se nás zeptat. Jsme Vám k dispozici na našem emailu vzdelavacicentrumsvet@centrum.cz

 

 

 

 


 

© 2017 Vzdelavacicentrumsvet.cz všechna práva vyhrazena

Created: ECOSIMM, s.r.o. | Designed: Jan Šmucar